Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
34
34
Tatry - IX/X 2009
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Zaproszenie
PTT
Z a p r o s z e n i e

     W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejn? V Noc Podró?nika Trawers 2009, która odb?dzie si? 6 czerwca 2009 o godzinie 18:00
w klubie MOJITO LATINO  CLUB ?ód? ul. Piotrkowska 143.
     B?dzie mo?na obejrze? kilkadziesi?t pi?tnastominutowych pokazów slajdów z ca?ego ?wiata. Organizatorzy zapraszaj? wszystkich, którzy chc? pokaza? swoje zdj?cia i podzieli? si? wra?eniami z podró?y, do zg?aszania swoich pokazów.
 
 TRAWERS ul. Piotrkowska 4 tel.  042 633 36 78
 oraz do organizatorów : 
 Agnieszka Lipi?ska 0601 061 063.

Weso?ych ?wi?t!
Wielkanoc

Weso?ych ?wi?t!

Z okazji ?wi?t Wielkanocnych: mi?o?ci, która jest wa?niejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwa? najgorsze. Pracy, która pomaga ?y?. U?miechów bliskich i nieznajomych, które pozwalaj? l?ej oddycha? i szcz??cia, które niejednokrotnie ocala nam ?ycie, wszystkim cz?onkom i sympatykom,

?yczy
Zarz?d Oddzia?u Karpackiego
PTT w ?odzi


1% PODATKU
PTTPRZEKA? NAM 1% PODATKU- (TO TERAZ NIE JEST JU? SKOMPLIKOWANE)
DLACZEGO NAM?


Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym, posiadaj?cym osobowo?? prawn? i wpisanym na list? organizacji po?ytku publicznego stowarzyszeniem mi?o?ników gór, opieraj?cym si? przede wszystkim na spo?ecznej pracy swoich cz?onków i sympatyków. Reaktywowane w roku 1981, PTT jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do roku 1950.

DODATKOWA INFORMACJA
:
W minionym roku Zarz?d G?ówny uchwali?, i? 50% pozyskanych odpisów podatkowych pozostanie do dyspozycji Zarz?du. Pozosta?a cz??? b?dzie przekazywana na rzecz oddzia?ów terenowych PTT, o ile dany oddzia? wyst?pi o takow? dotacj? i przedstawi w?a?ciwe informacje wskazuj?ce cel dofinansowania


Otrzymali?my ?yczenia...
 Nowy Rok

Mija rok.
Tyle znów by?o zmierzchów i ?witów,
nowych skrzyde? co u ramion wyros?y,
rozczarowa? tyle i zachwytów,
co do nieba nas nieraz unios?y.

Wody tyle pop?yn??o do morza,
?ez rado?ci, wzruszenia i smutku,
zawiedzionych, spe?nionych nadziei,
nowej trawy w wiosennym ogródku.

Rok kolejny nam ?mign??,
jak jaskó?ka nad g?ow?,
a nast?pny ju? stuka do drzwi.
Nie zmienimy wszystkiego
od pocz?tku, na nowo
cho? nadzieja niezmiennie
w nas tkwi.

Wies?awa Kwinto-Koczan 30.12.2006  Toru?

...imprezy, imprezy
PTT

...imprezy, imprezy...

Ko?o Naukowe Studentów Architektury Politechniki ?ódzkiej 'IX Pi?tro' zaprasza na wystaw? retrospektywn? XI Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki ?ódzkiej w Karpaty Wschodnie (Ukraina) HUCULSZCZYZNA 2008.

Wernisa? 16 grudnia 2008r., godzina 18.00, SARP w ?odzi, al. Ko?ciuszki 31/33.    
Wystawa b?dzie czynna codziennie do dnia 23 grudnia br. w godzinach 17 - 19.00

Wyprawy studenckie odbywaj? si? od 1995 roku. Studenci architektury Politechniki ?ódzkiej wyruszaj? w ramach praktyk na dwutygodniow? ekspedycj? w Karpaty Wschodnie w poszukiwaniu materia?u dokumentacyjnego na temat obiektów tradycyjnej  architektury drewnianej. Kontynuacj? dzia?a? w terenie jest prezentacja zgromadzonego materia?u oraz rysunków i fotografii - po?wi?conych nie tylko architekturze, ale tak?e wspania?ym górom i ich mieszka?com.     

                
...imprezy, imprezy...
PTT

...imprezy, imprezy...

Koncert "W górach jest wszystko, co kocham..."
Sobota - 13 grudnia 2008 r., godz. 18.00
Politechnika ?ódzka, Sala Widowiskowa, Al. Politechniki 3a, ?ód?

Po szczegó?y zapraszamy na stron?  http://wgorach.art.pl/koncerty/2008/2008-12-lodz.html

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na koncert.

...imprezy, imprezy...


Plakat         4 NOC PODRÓ?NIKA 
 W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na 4 NOC PODRÓ?NIKA TRAWERS 2008. Obejrzymy kilkadziesi?t krótkich, 15-minutowych relacji fotograficznych z niskobud?etowych podró?y po ca?ym ?wiecie.
 NOC PODRÓ?NIKA odbywa si? pod has?em - Przyjd? i opowiedz o swojej podró?y!!!
 
 W programie:
 - konkurs na najciekawszy pokaz, dyskusje podró?ników,
 - wymiana do?wiadcze? praktycznych,
 - rozmowy ze specjalistami o sposobach zabezpieczenia przed chorobami tropikalnymi,
 - losowanie nagród w?ród publiczno?ci.
 
 Je?li kto? zechce chcesz podzieli? si? z innymi swoimi wra?enia z podró?y - kontakt- Agnieszka 601 061 063

 06.12.2008 sobota - Rozpocz?cie o godzinie 19.00, zako?czenie - pó?no w nocy.
...imprezy, imprezy...
PTT


...imprezy, imprezy...


W dniach 19 - 23 listopada 2008r., w al. Politechniki 3a w ?odzi odb?dzie si? 10.explorers festival 2008. Szczegó?owy program Festivalu oraz niezb?dne informacje mo?na znale?? na stronie www.festiwalgor.pl
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Z naszej poczty elektronicznej...
PTT

Z naszej poczty elektronicznej...


Ksi??nica Beskidzka, Bielski Klub Alpinistyczny i Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zapraszaj? na otwarcie wystawy Emila Mlynarcika "Obrazki spod Tatr".
Wystawa prezentowana b?dzie w dniach od 4 listopada do 30 listopada 2008r., w Ksi??nicy Beskidzkiej przy ul. S?owackiego 17a w Bielsku-Bia?ej.
Wst?p wolny.
Spotkania z Górami
  

Z A P R O S Z E N I E


          Oddzia? Karpacki Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego w ?odzi oraz Centrum Kultury M?odych w ?odzi maj? zaszczyt zaprosi? na doroczne "Spotkania z Górami".
Szczególnie serdecznie zapraszamy cz?onków Oddzia?u - tych by?ych i tych obecnych, a tak?e wszystkich uczestników wypraw w Karpaty Wschodnie.
Impreza odb?dzie si? w CKM, ul. Lokatorska 13, w dniach 24 - 25 pa?dziernika 2008r. Poni?ej przedstawiamy szczegó?owy program Spotka?.


Zrozumie? Bojków...

24 pa?dziernika (wst?p wolny)
    18.00 otwarcie 1. dnia Spotka?
    Gaw?da Antoniego Derwicha o przyrodzie i ludziach Bieszczadów
    Wernisa? wystawy fotograficznej „W?drowanie po Bojkowszczy?nie”
    Otwarcie wystawy „Nasze X-lecie”
    Opowie?? Andrzeja Potockiego „Bojkowie - lud wyp?dzony”
    Koncert Julii Doszny

25 pa?dziernika (wst?p 30z? z „koszyczkiem”)
    19.00 otwarcie 2. dnia Spotka?
    X-lecie Oddzia?u Karpackiego
    Koncert Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Os?awianie”

    Loteria fantowa, ta?ce, swawole przy muzyce Kapeli „Os?awianie” (organizatorzy     zapewniaj?: zimne i ciep?e napoje, barszcz, pierogi, mama?yg?, smalec, pieczywo)


Zapraszaj? organizatorzy:
    Oddzia? Karpacki PTT tel. 0-500 043 217
    Centrum   Kultury   M?odych   w   ?odzi ul. Lokatorska 13, tel. 42/684-24-02


Z naszej poczty elektronicznej...
PTT


Spotkanie w Zakopanem - zmiana miejsca zakwaterowania


Uwaga dla ch?tnych do udzia?u w XXV Ogólnopolskim Spotkaniu Oddzia?ów PTT w Zakopanem (19-21.09.2008) - - nast?pi?a zmiana miejsca zakwaterowania. Nocowa? b?dziemy w DW ?wierk przy ul. Piaseckiego 14A. Cena noclegu - ok. 35 z?.
W sprawach noclegów prosimy o kontakt z W?odkiem Janusikiem pod nr telefonu: 601-978-595 lub e-mail (do srody 17 wrzesnia): wjanusik@esculap.pl

Pozdrawiam,
  Nikodem Frodyma
Strona 11 z 13 << < 8 9 10 11 12 13 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.